UPTIME INSTITUTE® opracował cztery poziomy wykonania DATA CENTER, które stały się jednym ze standartów budowania serwerowni.
 
TIER I (poziom 1) – Basic Site Infrastructure
Podstawowa infrastruktura obiektu (zapewniona infrastruktura do działania DATA CENTER: UPS, agregat, klimatyzacja)
 
TIER II (poziom 2) – Redundant Capacity components Site Infrastructure
Układ redundantny (uszkodzenie jednego z urządzeń nie powoduje zatrzymania pracy DATA CENTER)
 
TIER III (poziom 3) – Concurrently Maintainable Site Infrastructure
Układ współbieżenie konserwowalny (uszkodzenie jednego z urządzeń nie powoduje zatrzymania pracy DATA CENTER, można podczas pracy prowadzić konserwację)
 

TIER IV (poziom 4) – Fault Tolerant Site Infrastructure
Układ odporny na awarie (uszkodzenie jakiegokolwiek z elementu powoduję automatyczną odpowiedź Data Center i nie powoduje zatrzymania pracy DATA CENTER, można podczas pracy prowadzić konserwację). Wraz z pojęciem poziomu wykonania jest połączone określenie dyspozycyjnoci (z ang.
availability).

A = MTBF / (MTBF + MTTR)

MTBF- Czas międzyawaryjnej pracy (Mean Time Between Failure)
MTTR- Czas naprawy (Mean Time To Repair)
Na podstawie współczynników MTBF i MTTR oblicza się dyspozycyjność i podaje się je
w procentach. Wartości A odpowiada obliczony teoretycznie czas niedyspozycji systemu.
A = 99,9% – system nie pracuje w roku ~9 godzin
A = 99,99% – system nie pracuje w roku 53 minuty
A = 99,999% – system nie pracuje w roku 5 minut
W ciągu 6 lat przestoje systemu wyniosły odpowiednio:
53 godziny, ~5,3 godziny, 32 minuty
Należy pamiętać, że DATA CENTER jest sumą wielu podsystemów. Zdolność do funkcjonowania zależy od faktycznej sprawności działania wszystkich systemów (zasilanie, klimatyzacja, telekomunikacja). Obliczenie dyspozycyjności dla całego DATA CENTER jest dość skomplikowane i zależy od wielu czynników. W zależności pod poziomu wykonania (TIERI – TIER IV) można obliczyć dyspozycyjność:

TIER I TIER II TIER III TIER IV
99,67% 99,75% 99,98% 99,99%

W niektórych przypadkach powiększenie współczynnika A o 0,01% wiąże się z podwójnym wydatkiem. Dlatego, zawsze wymagania dotyczce dyspozycyjności i DATA CENTER powinny być skorelowane z wymaganiami businessowymi. Niektóre aplikacje wymagaj bardzo wysokiej dyspozycyjności, inne dopuszczają przerwy w działaniu i wtedy można wykonać DATA CENTER dużo taniej.

Problemy związane z jakością energii elektrycznej
Pomimo coraz lepszych technologii, coraz bardziej niezawodnych urządzeń, zaniki zasilania w sieciach energetycznych są już zjawiskiem dość powszechnym. Dzieje się tak ze względu na zmieniajcy się klimat i związane z tym gwałtowne zjawiska atmosferyczne, brak nadmiaru w produkcji energii elektrycznej. Oczywistym jest, że zasilanie w energię elektryczną jest kluczową sprawą dla DATA CENTER, bo przecież wszystkie urzdzenia wymagają zasilania elektrycznego. Przykładem najbardziej profesjonalnego, kompleksowego i najskuteczniejszego zabezpieczenia najwyższej jakości energii elektrycznej jest zestawienie agregatu prądotwórczego (dla zapewniania zasilania podczas długotrwałych zakłóceń w dostawie energii) i zasilacza UPS (zapewniajcego wzorcową jakość energii bez jakiejkolwiek przerwy w zasilaniu). Obecnie, prawie wszystkie ważne urządzenia w serwerowni posiadają możliwość zasilania dwustronnego. Dlatego, dla najważniejszych systemów buduje się tzw. systemy zasilania dwutorowego poczynajc od dwóch przyłączy od dostawcy energii elektrycznej a kończąc na dwóch niezalenych systemach UPS, z których zasilane są urządzenia IT. Dla urządzeń IT, które nie mają podwójnego układu zasilaczy, stosuje się przełączniki elektroniczne, które dokonują automatycznie przełczenia na działającą linię zasilania.
Oczywiście, tam gdzie nie jest konieczny tak rozbudowany system i dopuszcza się przerwy w działaniu serwerowni wywołane awarią lub planowaną akcją serwisow, nie jest konieczne instalowanie tak rozbudowanego systemu.

JakoscZasilania