W obecnych czasach bezpieczeństwo danych stało się wymiernym współczynnikiem kształtującym pozycję przedsiębiorstwa na rynku. FAST Group jako firma inżynierska zdaje sobie sprawę, że szybki postęp technologiczny stawia nowe ciągle wyzwania przed użytkownikami Data Center. Audyt serwerowni jest jednym z istotnych elementów procesów decyzyjnych w zakresie infrastruktury IT.

Dla każdego przedsiębiorstwa istotne jest zagwarantowanie płynności procesów biznesowych:

 • niezawodność organizacji,
 • systemowe zarządzanie jakością,
 • minimalizacja zagrożeń utraty krytycznych aktywów firmy,
 • minimalizacja strat czasu i energii na odtworzenie utraconych danych lub też przywrócenie procesów biznesowych,
 • unikniecie konsekwencji prawnych wynikających z niespełnienia obowiązujących przepisów.

Przepisy i normy regulujące sprawy bezpieczeństwa informatycznego:

 • Norma PN-ISO/IEC-17799 (2003); zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • Komitet Bazylejski (BASEL II); podstawowe praktyki zarządzania i nadzoru nad ryzykiem operacyjnym (2003),
 • Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego; rekomendacja dotycząca zarządzania rynkiem operacyjnym w bankach (2004),
 • Wytyczne Uptime Institute,
 • Norma Europejska – PN-EN 50600

Ryzyko operacyjne to ryzyko strat w wyniku niewłaściwego lub błędnego działania procesu, ludzi i systemów lub wpływu wydarzeń zewnętrznych. Jednym z jego elementów jest ryzyko zakłócenia prowadzenia biznesu i niesprawności systemu, zakłócenia w funkcjonowaniu sprzętu, oprogramowania.

W celu uniknięcia tego ryzyka polecamy Państwu usługę „IT-Check” – Audyt Serwerowni

Audyt IT Check wykonujemy we współpracy z naszymi partnerami. Celem audytu jest pomiar i testowanie parametrów funkcjonalnych Data Center, które mogą mieć wpływ na ciągłość biznesową Państwa przedsiębiorstwa oraz wykrycie istniejących nieprawidłowości.
Posiadamy ekspertów certyfikowanych przez Uptime Intitute, którzy są w stanie zweryfikować poprawność wykonanych instalacji i systemów lub też projektów w zestawieniu z najnowszymi wymaganiami TIER.

Główne korzyści:

 • minimalizacja ryzyka mogącego wpływać na prace Data Center, lub też spowodować wyłączenie systemu IT,
 • wskazanie obszarów gdzie tracona jest energia elektryczna/chłodnicza i zaproponowanie rozwiązań w celu podniesienia ogólnej sprawności i obniżenia kosztów utrzymania Data Center.
 • zapobieganie prewencyjne możliwych zagrożeń w funkcjonowaniu Data Center,
 • weryfikacja i kontrola warunków pracy w Data Center zgodnie z międzynarodowymi standardami,
 • określenie możliwych rozwiązań (rekomendacje) dotyczących podniesienia bezpieczeństwa Państwa Data Center.

Usługa obejmuje dokładną analizę techniczną fizycznych parametrów infrastruktury technicznej w trakcie funkcjonowania Państwa Data Center z użyciem szeregu urządzeń do testowania i pomiaru. Usługa prowadzona jest przez wysoko wyspecjalizowanych i doświadczonych inżynierów specjalistów w zakresie budowy i funkcjonowania Data Center.

Elementy składowe infrastruktury technicznej testowane i mierzone w czasie usługi IT-Check:
1) zasilanie gwarantowane – jakość zasilania, analiza układu zasilania,
2) analiza pola elektromagnetycznego, sprawdzenie instalacji elektrycznej,
3) warunki środowiskowe: temperatura, wilgotność, zanieczyszczenia, rozkład temp., punkty krytyczne (o podwyższonej temp.), system klimatyzacji i wentylacji,
4) bezpieczeństwo operacyjne
5) sieć LAN,
6) bezpieczeństwo strukturalne (systemy SKD, SSWiN, STD, SSD oraz system FIRE PROTECTION).
Wszystkie testy są zakończone protokołami z wydrukami przebiegów sygnałów, oscylogramów, zdjęciami i rysunkami rozkładu temperatury oraz pola magnetycznego.
Końcowym efektem IT-Check jest protokół i certyfikat.
Wszystkie badania i pomiary odbywają się zgodnie międzynarodowymi normami i ogólnie przyjętą najlepszą praktyką inżynierską.